Våra projekt

Kumaris IT-projekt

Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner (SLBV) fick brev ifrån en kvinna i södra Sri Lanka, som heter Kumari. Hon hade en idé och bad om SLBVs hjälp att förverkliga den. 

Under sin uppväxt deltog Kumari i två av SLBVs stödprogram: Som barn bodde hon under ett antal år på ett flickhem, som SLBV stödjer. Skälet till att hon hamnade där var följande: Efter att hennes pappa avlidit när hon var 6 år, startade mamman en ny familj och lämnade Kumari till mormor. Hon kunde inte behålla Kumari, så genom socialens försorg blev Kumari placerad på flickhemmet Gunasekara. 

SLBV blev varse om hennes vilja att förkovra sig, och så kom Kumari att ingå i vårt fadderbarnsprogram. Tack vare det fick Kumari möjlighet att studera.

Nu är Kumari lärare i sin hemby, som ligger i ett fattigt teplantageområde i södra Sri Lanka. Kumari har insett att baskunskaper speciellt inom IT-området är viktiga för att barn, speciellt i fattiga områden, ska kunna möta framtiden bättre. Hon har skickat till SLBV ett genomarbetat förslag på upplägg till IT-kurs, som hon ska leda: Namn på barn i hennes närhet, vilken utrustning som behövs, bla datorer av enklare slag, wifi samt en studieplan på två dagar i veckan om sammanlagt fyra timmar. Kumari vill också ge en slant till en barnvakt under tiden som hon är upptagen med undervisning. Kumari har två döttrar, 5 år resp. 7 månader gamla.

Det är ju precis så här bistånd ska fungera, och helt i enlighet med SLBVs ”mission”: Hjälp till självhjälp, och inga mellanhänder. Det här är i själva verket ännu bättre. Kumari har med hjälp av insamlade pengar skaffat sig själv en utbildning, yrke och utkomst. Nu sprider hon vidare det hon lärt sig till andra. Som hon skriver i brevet till SLBV: Hon vet själv hur det var att växa upp i fattigdom. Hon blev tack vare fadderföräldrar hos SLBV hjälpt. Och nu vill hon hjälpa barn i liknande situation som hon själv upplevt.

Julbrevet (november år 2022) riktades mot detta projekt. Insamlingen gav mer än budget. Vi kommer att göra upp med Kumari, hur pengarna ska användas.

Till höger: Kumaris rapport i sin helhet.

WIN-WIN PROJECT 2022

SPONSOR BY – SRI LANKAS BARNS VANNER 


The project started in 02nd of November and continuing its weekly , The project coordinating by G.S.N Kumari

 

I am G.S.N Kumari, and I have been starting my ICT project for students in Nilnadeegama village. The village in Morawaka, Deniyaya, in Matara district, Sri Lanka, I am teacher as teaching Information Computer Technology and English Language for this children. Actually there aren’t any places to studies computer technology for children in village. By the way the parents of children unable to expenses for tuition classes with their economy . Actually, most parents are labors in the tea estates, and they get salary only LKR, 1000 per day. Due to bad economy in the country they unable to give the good education for their children. 

I am here since 2016 and I thought helped to the children in the village and starting teaching English Language for the children in the village. I am so happy today because when I started the teaching some children unable to reading or writing, some children didn’t know English alphabet. But just they can reading and writing and also got good marks for English Language in School. Actually I didn’t pay for my classes. I am poor girl, but I know how I studied in my childhood. 

When I was Gunasekara Children Home, If not received contributions of Sri Lankas Barns Vanner, I never earn my degrees. I never forget send my thanks to all sponsor parents and Sri Lankas Barns Vanner in this moment.

 

Just amount of the students are increasing in ICT classes. It’s about 25 children now. I am so happy because the children are joining classes very interesting and happily. Just they can typing letters, and doing lot of things on computer, actually when were they starting the classes they don’t know how to starting and shutdown. Or some didn’t show laptops computers. Thank you and Sri Lankas Barns Vanner for sponsor this project. 

Gunasekara flickhem

Här i Colombo bor ett 20-tal flickor i åldrarna 5-18 år, som av sociala myndigheter separerats från föräldrar p.g.a. missförhållanden i hemmet (en orsak kan också vara föräldralöshet).

Hemmet skänktes för 50 år sedan av en privatperson till ett förtroenderåd, som idag driver verksamheten under oavlönad ledning av två fantastiska kvinnor: Sandamali Hettiaratchi och Anoma Palihakkara.

Från myndigheterna får hemmet 40 rupees/barn och dag (ca 2 SEK). Förutom löpande kostnader för mat, kläder samt drift av lokalen behövs transporter för att ta flickorna till och från sina skolor. 40 rupees räcker såklart inte långt utan kostnader täcks primärt av lokala donationer och bidrag från bl.a. SLBV.

Lankan Tech Kids (LTK)

Lankan Tech Kids (LTK) startades i maj 2017 av en grupp svenska vänner som tillsammans ville hjälpa barn på Sri Lanka att få tillgång till IT-teknik och utbildning. Det första projektet som startats upp är i samarbete med Gunasekara flickhem. Pengar samlas in för inköp av datorer samt för att bekosta en 1-årig utbildning för flickorna på hemmet. 

LTK drivs ej av SLBV; vår roll är att administrera insamlingar via 90-kontot samt utbetalningar. För detta har vi tät kontakt med verksamheten i Sri Lanka och med det svenska gänget bakom projektet.

Nutrition for Life (NFL)

Nutritionsprojektet, som nu är inne på sitt nionde år sen starten 2015 har under åren haft en mycket gynnsam utveckling. Vi startade i blygsam skala på Kelaniskolan med 50 dagliga matportioner. År 2018 började vi även dela ut lunchpaket på Bellanaskolan. Under åren har även olika utbildningspaket inkluderats som riktats mot elever, deras föräldrar samt lärare. Under pandemiåren pausades projektet då skolorna stängde under långa perioder. Att Nutritionsprojektet gjort stor nytta har vidimerats av skolornas rektorer och sociala myndigheter i Kelani och Bellana. Vi har också sett hur mätningarna ev elevernas BMI har gett positiva resultat under mätperioden om sex månader under detta år.

2023 har antalet dagliga lunchpaket ökats till 140 i vardera skolan. På grund av den svenska kronans försvagning mot bl a den lankesiska rupien under innevarande år var vi av ekonomiska skäl tvungna att ta beslutet att minska antalet lunchpaket till 105 i båda skolorna under årets sista två månader. Nu pågår ett arbete med att se över om vi i vart fall kan stanna kvar på denna nivå under 2024.

Enligt ett SR-program i slutet av september lever vart tredje barn på Sri Lanka på svältgränsen. 

Nutritionsprojektet gör bevisligen skillnad, men vi skulle behöva öka stödet rejält. Hjälp oss att åter nå målet 280 dagliga matportioner under 2024. Märk ditt bidrag med "Nutritionsprojektet".

Ramón Sánchez-Lövy Projektledare 

Tushari Gullberg Bitr projektledare

        

Utvärderingar av NFL visar att:
  • närvaron på lektionerna har ökat
  • lärarna har noterat en förbättrad koncentrationsförmåga
  • aggressioner och utmanande uppträdanden har minskat
  • lärarna har noterat ett förbättrat beteende hos eleverna (hur de klär sig, sköter sina läroböcker, svarar lärarna samt i deras humör).
Kostnad

Kostnaden per elev är för närvarande c:a 700 kr per termin eller 2100 kr för ett läsår. Antal barn som behöver stöd är fler än vad projektet idag täcker. Således behöver vi både trygga samt utöka NFL till fler deltagare!

School dropouts

Det är inte lätt att hitta till denna familj, som bor ensligt utan egentlig väg eller stig fram. Familjen är en av de som får stöd via programmet School dropouts. Dessa barn går till skolan sporadiskt eller inte alls, ofta av ekonomiska skäl; de har inte råd att åka kommunalt, eller med skoluniform och skolmaterial. 

Ihop med lokala skolmyndigheter har vår personal på Learning for Life - SRC genomfört hembesök hos 35 barn för att få dem tillbaka i skolan. Återbesök görs sedan för att följa upp överenskommelser med familjen. 

Genom bidrag har vi köpt skoluniformer, skor, ryggsäckar och skolmaterial till barnen. Ett första hembesök räcker inte för att vi ska nå målsättningen; vår personal måste göra återbesök och därför behöver programmet fortgå.

Star for Life (SFL)

För mer information

För ytterligare information kring Star for Life-konceptet, besök gärna deras hemsida. Vår lokala NGO Learning for Life kan du följa via Facebook.

Sunethras hem för handikappade

Under 40 års tid (genom hela vår historia!) har SLBV gett stöd åt Sunethra Weerasinghes hem för handikappade. SLBV lämnar idag bidrag till två hem utanför Colombo: Suhada Home och Sasara Home, där ett 60-tal fysiskt och/eller psykiskt handikappade barn och vuxna i olika åldrar och religionstillhörighet bor. Bidragen går till bl.a. transporter, kläder, utflykter, reparation och underhåll av faciliteter, inköp av inventarier m.m.

Myndigheterna ger inga bidrag till Sunethras hem. För löpande utgifter som mat söker man hjälp bland individer och företag. Verksamheten drivs under överinseende av en oavlönad styrelse som främst består av buddhistmunkar. 

Vid ett besök i februari 2020 uppmärksammade Sunethra oss på husgrunden under Suhada Home. Byggnaden ligger på en kulle, och på ena långsidan sluttar det brant ner. Där har marken börjat erodera vilket hotar byggnaden. Markförstärkningar måste göras, vilket det saknas medel till. Detta är ett exempel på de investeringar som måste göras för att hemmen ska fortleva.

Besöksrapporter

Aralaya

Feb 2018

Bellana

Feb 2018

Nutrition

Feb 2018

Deepal

Juili 2019

LfL

Nov 2019

Sri Lanka

Jan 2020

Deepal

Dec 2020