Våra projekt

Gunasekara flickhem

Här i Colombo bor ett 20-tal flickor i åldrarna 5-18 år, som av sociala myndigheter separerats från föräldrar p.g.a. missförhållanden i hemmet (en orsak kan också vara föräldralöshet).

Hemmet skänktes för 50 år sedan av en privatperson till ett förtroenderåd, som idag driver verksamheten under oavlönad ledning av två fantastiska kvinnor: Sandamali Hettiaratchi och Anoma Palihakkara.

Från myndigheterna får hemmet 40 rupees/barn och dag (ca 2 SEK). Förutom löpande kostnader för mat, kläder samt drift av lokalen behövs transporter för att ta flickorna till och från sina skolor. 40 rupees räcker såklart inte långt utan kostnader täcks primärt av lokala donationer och bidrag från bl.a. SLBV.

Lankan Tech Kids (LTK)

Lankan Tech Kids (LTK) startades i maj 2017 av en grupp svenska vänner som tillsammans ville hjälpa barn på Sri Lanka att få tillgång till IT-teknik och utbildning. Det första projektet som startats upp är i samarbete med Gunasekara flickhem. Pengar samlas in för inköp av datorer samt för att bekosta en 1-årig utbildning för flickorna på hemmet. 

LTK drivs ej av SLBV; vår roll är att administrera insamlingar via 90-kontot samt utbetalningar. För detta har vi tät kontakt med verksamheten i Sri Lanka och med det svenska gänget bakom projektet.

Nutrition for Life (NFL)

Nutrition for Life (NFL) startades 2014 på initiativ av två svenska kockar tillsammans med ett antal sponsorer. Idén var att ge fattiga barn på Sri Lanka en bättre start i livet genom matpaket. Via SLBV etablerades en kontakt med Kelani College i Colombo, som konstaterat att 10-15 % av ca 1500 elever gick till skolan varje dag utan frukost. Först identifierades 50 elever som dagligen fick varsitt matpaket. Antalet elever i projektet har sedan successivt ökat och det bedrivs sedan 2017 även på Bellana-skolan. Idag ingår totalt 160 elever (170 from 1 april 2022). Dessutom ingår utbildning i näringslära mm för elever, föräldrar och lärare samt uppföljning och hembesök. Sri Lanka och framför allt skolbarn från enkla förhållanden har sedan slutet av 2021 drabbats extra svårt på grund av skenande mat- och drivmedelspriser. Därför kommer etappvis antalet matpaket att utökas med ytterligare 110 till sammanlagt 280 till slutet av året.

Utvärderingar av NFL visar att:
  • närvaron på lektionerna har ökat
  • lärarna har noterat en förbättrad koncentrationsförmåga
  • aggressioner och utmanande uppträdanden har minskat
  • lärarna har noterat ett förbättrat beteende hos eleverna (hur de klär sig, sköter sina läroböcker, svarar lärarna samt i deras humör).
Kostnad

Kostnaden per elev är för närvarande c:a 700 kr per termin eller 2100 kr för ett läsår. Antal barn som behöver stöd är fler än vad projektet idag täcker. Således behöver vi både trygga samt utöka NFL till fler deltagare!

School dropouts

Det är inte lätt att hitta till denna familj, som bor ensligt utan egentlig väg eller stig fram. Familjen är en av de som får stöd via programmet School dropouts. Dessa barn går till skolan sporadiskt eller inte alls, ofta av ekonomiska skäl; de har inte råd att åka kommunalt, eller med skoluniform och skolmaterial. 

Ihop med lokala skolmyndigheter har vår personal på Learning for Life – SRC genomfört hembesök hos 35 barn för att få dem tillbaka i skolan. Återbesök görs sedan för att följa upp överenskommelser med familjen. 

Genom bidrag har vi köpt skoluniformer, skor, ryggsäckar och skolmaterial till barnen. Ett första hembesök räcker inte för att vi ska nå målsättningen; vår personal måste göra återbesök och därför behöver programmet fortgå.

Star for Life (SFL)

För mer information

För ytterligare information kring Star for Life-konceptet, besök gärna deras hemsida. Vår lokala NGO Learning for Life kan du följa via Facebook.

Sunethras hem för handikappade

Under 40 års tid (genom hela vår historia!) har SLBV gett stöd åt Sunethra Weerasinghes hem för handikappade. SLBV lämnar idag bidrag till två hem utanför Colombo: Suhada Home och Sasara Home, där ett 60-tal fysiskt och/eller psykiskt handikappade barn och vuxna i olika åldrar och religionstillhörighet bor. Bidragen går till bl.a. transporter, kläder, utflykter, reparation och underhåll av faciliteter, inköp av inventarier m.m.

Myndigheterna ger inga bidrag till Sunethras hem. För löpande utgifter som mat söker man hjälp bland individer och företag. Verksamheten drivs under överinseende av en oavlönad styrelse som främst består av buddhistmunkar. 

Vid ett besök i februari 2020 uppmärksammade Sunethra oss på husgrunden under Suhada Home. Byggnaden ligger på en kulle, och på ena långsidan sluttar det brant ner. Där har marken börjat erodera vilket hotar byggnaden. Markförstärkningar måste göras, vilket det saknas medel till. Detta är ett exempel på de investeringar som måste göras för att hemmen ska fortleva.

Besöksrapporter

Aralaya

Feb 2018

Bellana

Feb 2018

Nutrition

Feb 2018

Deepal

Juili 2019

LfL

Nov 2019

Sri Lanka

Jan 2020

Deepal

Dec 2020