Vårt engagemang, deras framtid

Sedan 1980 har vi arbetat för att utsatta barn och unga i Sri Lanka ska känna hopp och tilltro till framtiden och sina egna förmågor. Via insatser riktade mot skola och utbildning stärker vi deras möjligheter till att utvecklas både som individer och som samhällsmedborgare.

Vilka är vi?

Biståndsföreningen SLBV består av ca 300 medlemmar i Sverige. Vi är politiskt och religiöst oberoende, och har verkat i Sri Lanka sedan 1980.

Vad gör vi?

Via lokala verksamheter i Sri Lanka stödjer vi utsatta barn och unga för att de själva ska kunna forma sina liv och sin framtid.

Vår strategi

Under styrelsens ledning drivs projekt riktade mot utbildning för barn och ungdomar. Dessa är antingen finansierade av SLBV eller tillsammans med andra finansiärer.


2023 års julbrev

Vart tredje barn på Sri Lanka svälter

Nu har snart det nionde året med Nutritionsprojektet löpt ut och vi firar således 10-årsjubileum nästa år. Det började med en erfarenhet som vi fick, att 10-15% av alla barn var i skolan hela dagarna utan vare sig frukost eller lunchlåda (skollunch måste man ha med sig hemifrån). Det ledde fram till ett projekt med utdelning av 50 matpaket på Kelaniskolan och utökades under åren med olika utbildningar för eleverna, deras föräldrar och skolans lärare. Efter några år omfattades även elever i Bellanaskolan. Tack vare återkommande bidrag från er medlemmar kunde under hösten 2022 Nutritionsprojektet utökas till hela 140 dagliga matpaket i vardera skolan. Tanken var att fortsätta så under hela 2023 men sen kom några bakslag.

- Trelleborg AB, som stått för kostnaden för Star for Life-projektet i Kelani och Bellana, sålde sin verksamhet på Sri Lanka. Köparen, ett japanskt bolag, var inte intresserad av att stötta Star for Life, vilket innebär förlorade samordningsvinster från och med 2024.

- Under både 2022 och 2023 steg priserna på mat och förnödenheter samt drivmedel rejält även på Sri Lanka beroende på oroligheter i världen.

- Den svenska kronan, som tidigare årligen stärkts mot den lankesiska rupien började under 2023 försvagas rejält även mot rupien, som mest med över 20 %.

Sammantaget innebar det att vi redan under sommaren insåg att det budgeterade anslaget om 400 000 SEK inte skulle räcka hela året. Vi tvingades därför minska de dagliga matpaketen från 140 till 110 i vardera skolan under tredje terminen, dvs fr o m september. Även vissa delar i utbildningspaketet fick minskas.

Den ekonomiska krisen i världen slår alltid hårdast mot de svaga i samhällena. WHO bedömer att var tredje barn i Sri Lanka nu lider av matbrist, alltså mer än en fördubbling, jämfört med läget för tio år sedan.

SLBV tvingas sannolikt skära ner i budgeten för 2024 vilket för Nutritionsprojektet innebär att vi tillsammans med vår lokala samarbetspartner Learning for Life (LfL) nödgas prioriera en av de båda skolorna framöver. Valet har fallit på Kelaniskolan som geografiskt ligger mycket bättre till för de regelbundna besök Lfl ska göra. Vi kommer förhoppningsvis att kunna fortsätta dela ut 110 matpaket per dag, samtidigt som vi hoppas kunna utöka utbildningsdelen tillsammans med hälsokontroller.

I båda skolor har viss hälsokontroll genomförts under 2022 och 2023 där man bl a mätt elevers BMI. Vid första mätningen hade merparten av eleverna ett BMI mellan 11,5 och 13,5 (i några enstaka fall t o m under 10,5). 6 månader senare låg merparten i intervallet 12,0 - 14,5. Vid en jämförelse med elever i Sverige, där ett ”normalt” BMI ligger runt 16-18, skulle de flesta betraktats som undernärda. Det konstaterades att de dagliga lunchpaketen tillsammans med undervisningen haft en klart positiv effekt på eleverna både

beträffande BMI, skolresultat och närvaro i skolan. I ett program på Sveriges Radio i början av oktober nämndes att man uppskattar att vart tredje barn på Sri Lanka svälter.

Skicka din julgåva, märkt med ”Nutrition”, till plusgiro 90 01 39-7, eller swisha till 123 900 13 97. Ditt bidrag gör skillnad!

SÅ ÖNSKAR STYRELSEN ALLA SRI LANKAS BARNS VÄNNER ETT GOTT SLUT PÅ ÅRET SOM SJUNGER PÅ SISTA VERSEN OCH HOPPAS ATT VI MED ER HJÄLP FÅR FORTSÄTTA DET VIKTIGA ARBETET FÖR BARNEN I SRI LANKA ÄVEN NÄSTA ÅR!

Klart för matutdelning

Såhär kan ett matpaket se ut

Första eleven

Alla prickas av mot lista

Våra Projekt

Gunasekara flickhem

På Gunasekara flickhem bor ett 20-tal flickor i åldrarna 5-18 år. Dessa flickor har av sociala myndigheter blivit separerade från föräldrar p.g.a. olika missförhållanden.

Nutrition for Life

På skolorna Kelaniya och Bellana (fr o m januari 2024 dock endast Kelaniya) har ett antal elever som studerar på tom mage identifierats. Dessa får dagligen varsitt matpaket. I projektet ingår uppföljning och kontakt med föräldrar.

Star for Life

Sedan 2009 har SLBV ett partnerskap med Star for Life. Tillsammans arbetar vi på skolorna Kelaniya och Bellana utanför Colombo. Programmet syftar till att ge skolelever kunskaper, hopp och framtidstro.

School dropouts

I samarbete med lokala skolmyndigheter har vår personal i Sri Lanka genomfört hembesök hos 35 barn som varit frånvarande från skolan; målet är att få dem tillbaka. Återbesök görs för att följa upp det som överenskommits med föräldrarna.

Star for Life

Sedan 2009 har SLBV ett partnerskap med Star for Life. Tillsammans arbetar vi på skolorna Kelaniya och Bellana

Sunethras hem för handikappade

Under 40 års tid har SLBV haft möjligheten att stödja Sunethra Weerasinghes flera hem för handikappade, där ett 60-tal fysiskt och/eller psykiskt handikappade barn och vuxna i olika åldrar och religionstillhörighet bor.

Läs mer om våra projekt här

Aktuellt

Rapport från Morawaka

Det kom en rapport från Kumari i Morawaka...

USA:s ambassadör

Nyligen hölls ett städevent där USA:s ambassadör, Julie Chung, var inbjuden.

Simskolan...

...gör fortsatt succé...

Stöd oss

Bli medlem

Som medlem möjliggör du vårt arbete för att hjälpa barn och ungdomar i Sri Lanka.

Ge en gåva

Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek!

Bli sponsor

Tack vare stöd från ett flertal företag och organisationer har vi genom åren kunnat hjälpa många barn och ungdomar i Sri Lanka.

Kontakta oss