Hjälp Oss hjälpa

Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto: 900139-7


  Samarbetspartner

   

Sök / Search


       Facebook

Powered by Squarespace

 OM OSS


Kort om Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänners historia

Vi har vårt ursprung i en förening som bildades år 1980 av föräldrar till adoptivbarn från Sri Lanka.
I och med att adoptionerna från Sri Lanka upphörde år 1995, bildades en ny förening av ett i föreningen befintligt biståndsutskott, vars enda syfte var och är att bedriva bistånd.
Biståndsföreningen behöll namnet Sri Lankas Barns Vänner och adoptionsföreningen antog namnet Barnens Vänner och vände sig då också till andra givarländer bl. a. Kina.

Vilka är vi?
Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner består av ca 500 medlemmar från hela riket (förkortas SLBV). Föreningen leds av en styrelse bestående av 8 ledamöter samt 3 adjungerade.
Sedan år 2009 har vi också ett samarbete i Sri Lanka med den svenska organisationen Marching for Life som i huvudsak är verksam i Afrika. Besök deras hemsida för mer information.

Vad gör vi?
Vi stödjer utsatta barn, ungdomar och kvinnor i Sri Lanka med olika former av utbildning, för att de själva ska kunna påverka sitt liv och sin framtid.

Så arbetar vi i Sri Lanka
Genom styrelsens försorg bedrivs ett antal projekt med betoning på utbildning. Arbetet går ut på att initiera, organisera och finansiera olika aktiviteter, som är riktade först och främst mot barn och ungdomar. Aktiviteterna kan vara helt finansierade av Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner eller tillsammans med andra finansiärer.

Så arbetar vi i Sverige
Styrelsens viktigaste uppgift är att göra Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner känd.
Att intressera enskilda personer, företag, stiftelser samt organisationer för föreningens arbete.
Att bland dessa värva medlemmar och sponsorer.

Verksamhetsidé
Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner är en politiskt och religiöst oberoende förening som framgångsrikt har verkat i Sri Lanka sedan 1980.
Syftet med Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner är att med olika former av utbildnings- och fadderverksamhet stödja utsatta barn och unga i Sri Lanka till att själva kunna påverka sitt liv och därmed sin framtid. Vi vet att sambanden mellan utbildning, hälsa och minskad fattigdom är tydlig. God utbildning stärker människors självkänsla och hälsa och därmed möjlighet att förbättra sitt liv. Arbetet i föreningen sker ideellt, endast en mycket liten del av de insamlade medlen går till administration.

Vision
Barn och unga på Sri Lanka har hopp och tro på en egen framtid.

Mission
Sri Lankas Barns Vänner ger stöd till utbildningsinsatser för att göra det möjligt för marginaliserade barn och unga att försörja sig när de blir vuxna.

Lokala samarbetspartner står för behovs­bedömning och genomförande, vilket säkerställer verksamhetens relevans och effektivitet.

Strategi
Att bidra med medel och kapacitet för att stödja:         

  • barns och ungas möjlighet till individuell utveckling
  • barn och ungas möjlighet att hävda sina rättigheter och uttrycka sin mening
  • barn och ungas möjlighet till grundläggande hälsa
  • positiva attitydförändringar
  • organisations- kapacitetsutveckling

Vad kännetecknar oss?

  • Vi är innehavare av 90-konto. Vårt arbete och vår redovisning uppfyller därmed högt ställda krav från staten och kontrolleras av tillsynsmyndigheten Svensk Insamlingskontroll.
  • Vi är politiskt och religiöst oberoende.
  • Allt arbete som utförs av föreningsmedlemmar eller styrelsemedlemmar är oavlönat.