HIV/Aids-projektet, Matara

pastedGraphic.png

Projektansvariga:
Christina Riddebäck
Kjell Arvidsson

Klipp på You Tube: Matara Childrens Centers samarbete med Star for Life

Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner, tillsammans med Institute for Development of Community Strengths (INDECOS), genomförde ett tvåårigt projekt, finansierat av Forum Syd, med målet att förebygga HIV/AIDS. Projektet slutredovisades sommaren 2010.

Det övergripande målet var att förebygga att människor blev smittade av HIV/AIDS eller andra könsrelaterade sjukdomar. Ett lokalt anpassat utbildningsmaterial togs fram för att utbilda lärare, skolelever, HIV/AIDS-ambassadörer, poliser samt officerare inom marinen kring sexualitet, HIV och dess spridning.

Projektets vision på längre sikt är att förbättra barns och ungdomars hälsa och livskvalitet genom kunskap, färdigheter och attityder. 

Utbildningen och informationsmaterialet innehöll:

▪Historik HIV/AIDS, internationellt och nationellt samt epidemins effekter

▪Hur ser spridningen ut i dag, internationellt och nationellt

▪Demokratiperspektiv

▪Mäns och kvinnors sexualitet

▪Riskgrupper

▪Orsaker till spridning

▪Förebyggande åtgärder, t.ex. kondomanvändning

▪Arbete mot stigma och diskriminering

▪Vård, behandling och hälsa

Sri Lanka är av olika anledningar ett utsatt land och kan få allvarliga problem med HIV/Aids i framtiden. Några anledningar är fattigdom, arbetslöshet, prostitution, ungas relation till sex och graviditet. Rädsla och okunskap gör att smittade människor stigmatiseras och diskrimineras i samhället. Det behövs mer kunskap, medvetenhet och uppmärksamhet kring dessa frågor.

Artiklar/Rapporter

____________________________________________________________________________________________________Rapport___________________________________________________________________________________________________

Sammandrag
– Slutrapport 2010 från HIV/AIDS-projektet. Utvecklingsinsats/resultat.

Det är inte utan en viss stolthet och glädje som jag kan slutredovisa vårt 2-åriga HIV/ Aids-utbildningsprojekt i Matara, Sri Lanka.

Under tre veckor i början på mars var jag i Sri Lanka för att delta i utvärdering och slutredovisning av vårt 2-åriga HIV/Aids-projekt. Den 5 mars genomfördes den officiella avslutningsceremonin. Cirka 50–60 personer var inbjudna till en avslutning med dignitet och värdighet. All operativ personal, styrgrupper och representanter från deltagande skolor medverkade. Även representanter från poliskåren och flottan var närvarande.

Läs mer >>>

Glanshammar 2010-09-03

Kjell Arvidsson

projektansvarig

Slutrapport, original på >>> engelska (Tar en stund att ladda ner, många bilder)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rapport från HIV/AIDS-projektet

När februarimörkret och kylan höll ett stadigt tag i Sverige reste vi åter ner till Sri Lanka. Det huvudsakliga uppdraget var denna gång att följa upp vårt tvååriga HIV/Aids-projekt i Matara. Resan ner fungerade mycket bra även om man tycker att den blir längre för varje gång, vad det nu kan bero på? Conrad Ranawake, gm på INDECOs, är den som är vår motpart och ansvarig för projektets genomförande. Efter första verksamhetsåret skall vi inkomma med en uppföljningsrapport till Forum Syd, den organisation som sponsrar vårt projekt.   Läs mer >>>


Kjell Arvidsson

projektansvarig