På hemmet bor ett 20-tal flickor i åldrarna 5-18 år. Dessa flickor har av sociala myndigheterna blivit separerade från sin/a förälder/föräldrar pga olika typer av missförhållanden. En annan orsak kan vara föräldralöshet. 

Hemmet skänktes för 50 år sedan till ett förtroenderåd av en privatperson. Rådet driver verksamheten idag under oavlönad ledning av två fantastiska kvinnor, Sandamali Hettiaratchi och Anoma Palihakkara. 

Från de sociala myndigheterna får man i bidrag 40 rupees per barn och dag (ca 2 SEK). 

Förutom löpande kostnader för mat, kläder samt drift av lokalen behövs transporter för att ta flickorna till och från sina resp skolor. 

Det kommunala bidraget räcker såklart inte långt, utan de löpande kostnader i övrigt täcks av lokala donationer samt av bidrag från bla Sri Lankas Barns Vänner. 

SLBV har de senaste åren bett våra medlemmar om stöd för just transporterna. Organiserad skolskjuts saknas, föräldrar försöker med olika medel undvika att deras barn ska gå till skolan på hårt trafikerade vägar (också risk för att bli antastade). 

Om du vill lämna ett bidrag så flickorna kan komma till skolan säkert, swisha till 1239001397 eller använd plusgirot 900139-7. Märk ditt bidrag ”Gunasekara”.