Hjälp Oss hjälpa

Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto: 900139-7


  Samarbetspartner

   

Sök / Search


       Facebook

Powered by Squarespace

 

Bli fadder !

- vi behöver fler som vill bidra till
  barns och ungdomars utbildning i Sri Lanka

     (Följ länken i slutet av denna sida)
                     

Barnkonventionen Barnens rätt till utbildning
Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner's (SLBV) fadderverksamheten på Sri Lanka grundar sig på FN:s deklaration om barns rättigheter.

Enligt Barnkonventionen ska alla barn ha rätt till skolutbildning som förbereder dem för livet, att som vuxna kunna fungera som fullvärdiga samhällsmedlemmar i sitt land med respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. I Sri Lanka är skolundervisningen fri men alla familjer har inte ekonomiska möjligheter att ge barnen förutsättningar att lyckas i skolan. SLBV har funnits med och stöttat barns skolutbildning via fadderverksamheten sedan 1980-talet.

Verksamhet

Under flera år har SLBV stöttat barns skolutbildning genom två fadderprojekt – ett i Matara (Matara sponsorprogram MSP)  i södra Sri Lanka och ett i Colombo (SSP, Suhada Home sponsorprogram). Grundtanken var och är att stödja barn och ungdomar från familjer som har begränsade ekonomiska möjligheter samt att vägleda och uppmuntra dem att skaffa sig en lämplig utbildning. Genom åren har många barn fått ett månatligt understöd till avgifter för extraundervisning, bidrag till skoluniformen och skolmaterial, studiebesök etc. samt en egen bankbok som de får utnyttja när de fyllt arton år.

I Matara har fadderprogrammet avslutats då alla ungdomar har uppnått åldern för den s.k. A-level examen, motsvarande svensk gymnasieexamen. Ett tiotal ungdomar har nått så goda resultat att de kommit in på universitet eller annan motsvarande högre utbildning. Dessa ungdomar får fortsatt stöd genom SLBV-faddrar.

SSP-programmet fortsätter med ett 25-tal barn som får ekonomiskt stöd. Programmet kommer dock på sikt att fasas ut då det är svårt att rekrytera nya faddrar samt att styrelsen diskuterar andra former för föreningens verksamhet.

Ansvarig för fadderprogrammen i SLBV’s styrelse är: Kjell Arvidsson. E-post: kaconsulting@telia.com


Möt några av våra fadderbarn som gått vidare till högre studier!

>>> Fadderbarnsprogrammet i Matara 10 år