Araliya förskola, Gonakowila

Tidigare projektansvarig: Margareta Britting

Föreståndare Thilaka Wijesundara poserar framför skolans nya skylt

Vårt första projekt, startat 1980, satsar på att bli något mer
än en vanlig förskola! 

I Rathmalana, en utsatt förort söder om Colombo, bor och lever många fattiga familjer som arbetar och försörjer sig på textilfabriker. Många är också ensamstående föräldrar som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Genom din gåva lägger SLBV’s medlemmar grunden till barnens framtida studier

SLBV´s mål är att tidigt stimulera barnen till att vilja gå i skolan. Med Din gåva kan Du bidra till att barnen får möjlighet att gå i vår förskola Araliya. Här får barnen tillgång till Montessoripedagogik, förberedande träning inför skolstarten inklusive dans, sång, lek, utflykter och många kulturella aktiviteter.
SLBV´s mål är att tidigt stimulera barnen till att vilja gå i skolan.

Du kan swisha Din gåva till SLBV. Swishnumret är: 123 900 13 97

Eller sätt in ett bidrag på vårt 90-konto: 90 01 39 -7

Vi utvecklar förskolan i Gonakovila

En vanlig dag på förskolan — fast fotografen var ju där förstås!    

Verksamheten vid Araliya förskola i Gonakovila är inne i ett nytt och mycket intressant skede. Från kommunens sida är man intresserad av att skolan finns kvar och utvecklas. I samband med att myndigheterna för utbildning i Sri Lanka arbetat fram nya riktlinjer för landets förskolor, utvecklar SLBV’s styrelse förskolan i Gonakovila tillsammans med lärarna, så att den uppfyller kraven. Vi vill att skolan blir ett utbildningscentrum som kan gagna hela området. Skolan ligger i ett mycket fattigt och marginaliserat område.

På 1980-talet startades här ett mjölkprojekt för att ge barnen frukost innan de gick till skolan. Projektet drevs av en inhemsk organisation, Mount Lavinia Friendship Society (MLFS) med visst ekonomiskt bistånd från adoptionsföreningen Sri Lankas Barns Vänner, SLBV. Föreståndare för mjölkprojektet var Ms. Thilaka Wijesundera, som nu är rektor för förskolan.

Från 2006 drivs förskolan av föreningen Sweden Sri Lanka Rathmalana Friendship Society. Myndigheterna har ställt hus och tomtmark gratis till förfogande. Förutom ytterst små bidrag från föräldrarna bekostas den totala driften inklusive reparationer av Sri Lankas Barns Vänner.

År 2016 inlemmades förskolan i Learning For Life – S.R.C.

Cirka 40-50 förskolebarn går i skolan. Sex förskollärare arbetar i förskolan med Ms. Wijesundera som rektor och ansvarig för verksamheten. Ytterligare en personal sköter städningen och är behjälplig med olika praktiska göromål. SLBV’s medlemmar står för allt underhåll av lokalerna samt undervisningsmaterial för barnen.

Under åren har SLBV’s medlemmar och sponsorer bidragit till en omfattande upprustning av förskolan med nya el-ledningar, ett grupprum för egna aktiviteter, nya bord och stolar i klassrummen mm. Nyligen fick förskolan en ny dator och skrivare.

Det behövs dock ytterligare upprustning: taket läcker, saniteten brister, betonggolvet har flera hål och trasiga områden och ett staket behövs framför förskolan av säkerhetsskäl. Vidare behöver lekutrustningen utomhus bytas ut.

 

Facebook